Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2020 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

gg

ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2020
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 30 września 2020 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Proponowana jest zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego:

 1. nr 400/2020 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań i programów pomocy społecznej tj.:
  1. wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 128 079,00 zł,
  2. wypłat zasiłków okresowych i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej – 2 016,00 zł;
 2. nr 402/2020 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 28 907,00 zł,
 3. nr 420/2020 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację programu rządowego „Dobry start” – 32 500,00 zł,
 4. nr 358/2020 z dnia 01 września 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację jednorazowego świadczenia wraz z kosztami jego obsługi na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" – 4 123,71 zł,
 5. nr 407/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 1 284,88 zł;
  W związku z powyższym, na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, proponowana jest aktualizacja planu wydatków w jednostkach realizujących w/w zadanie.
  Zwiększenie planu wydatków:
  a) Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie – 74,25 zł,
  b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 1 999,80 zł,
  zmniejszenie planu wydatków:
  a) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie – 2 544,30 zł,
  b) Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 128,70 zł,
  c) Szkoła Podstawowa w Gardnie – 673,20 zł,
  d) Urząd Miasta i Gminy Gryfino - 12,73 zł.

Sporządziła
Agnieszka Jewsiej