Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.16.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania systemem monitoringu wizyjnego będącego własnością Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

gg

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.16.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 stycznia 2020 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania systemem monitoringu wizyjnego będącego własnością Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506), § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniami: Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r., Nr 120.40.2019 z dnia 12 lipca 2019 r., Nr 120.56.2019 z dnia 2 września 2019 r. oraz Nr 120.83.2019 z dnia 27 grudnia 2019 r zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania „Regulamin zarządzania systemem monitoringu wizyjnego”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z uruchomieniem monitoringu wizyjnego parkingu przy ul. 1 Maja 16, należy wprowadzić Regulamin zarządzania systemem monitoringu wizyjnego będącego własnością Urzędu Miasta i Gminy Gryfinie, określający zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji systemu monitoringu.

Sporządził:
Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Katarzyna Misiewicz-Staszak