Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 552, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 552, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.65, poz.284, poz.782) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę sprzedaży netto nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 552 o pow. 1,0037 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie realizującego cele publiczne będące celami statutowymi, w wysokości – 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Uchwałą Nr XXII/179/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25.06.2020 r. zwolniono z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 552, położoną w obrębie nr 4 miasta Gryfino i przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie realizującego cele publiczne będące celami statutowymi.

Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.

Wartość rynkową działki, rzeczoznawca majątkowy ustalił w operacie szacunkowym w wysokości – 274 000,00 zł, którą powiększa się o koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Do ceny działki doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Sporządziła:
I. Ziemska-Walczak