Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2020 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

gg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2020
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 14 sierpnia 2020 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskiem:
  1. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków:
   1. na sfinansowanie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego:
    1. Sołectwa Sobieradz – 7 651,30 zł,
    2. Sołectwa Steklinko – 3 000,00 zł,
    3. Sołectwa Chwarstnica– 2 500,00 zł;
   2. dotyczących zwrotu niewykorzystanych dotacji otrzymanych na wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu „Inwestujemy w naukę!”
    – 3 116,97 zł.
  2. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków:
   1. w celu dokonania opłaty za umieszczenie w pasie drogi powiatowej tj. ul. Łącznej w Gryfinie sieci kanalizacji sanitarnej – 7 230,00 zł;
   2. na realizację zadania związanego z budową oświetlenia na drogach wewnętrznych na wschód od ul. Jana Pawła II w Gryfinie – 12 634,91 zł;
   3. w celu dokonania opłat w ramach zadania budowy przepompowni ścieków przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie– 53,72 zł;
   4. w związku z realizacją Budżetu Obywatelskiego 2020 w miejscowościach:
    1. Gardno pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Gardno na terenie boiska sportowego” – 15 000,00 zł,
    2. Bartkowo pn.: „Utworzenie miejsca wypoczynku, integracji i aktywności lokalnej społeczności w Bartkowie” – 15 000,00 zł.
     Środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na wdrożenie projektów Budżetu Obywatelskiego;
   5. w związku z zawarciem umowy o dostawę energii cieplnej na potrzeby budynku hali widowiskowo – sportowej w Gryfinie oraz umowy na świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej. Zadanie realizowane z rezerwy ogólnej, przeznaczonej na wydatki bieżące – 6 000,00 zł.
  3. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie zwiększenia środków na realizację usług zapobiegających rozprzestrzenianiu się pandemii
   COVID – 19. Zadanie realizowane z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe, kwota – 12 948,21 zł.
 2. Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie dochodów i wydatków w związku z decyzją nr 312/ 2020 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczoną na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 12 553,80 zł.

Sporządziła:
Agnieszka Jewsiej

Sprawdziła:
Milena Świeboda

Zatwierdziła:
Beata Blejsz