Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020 – 2030


ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020 – 2030

Na podstawie art. 232 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 6 Uchwały Nr XVI/135/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2020 – 2030, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Gryfino w latach 2020-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Agnieszka Jewsiej