Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2020 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2020
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie dochodów budżetowych związana jest z wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie w sprawie prawidłowego ujęcia środków – 3 154,50 zł.

 2. Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego:

  1. numer 123/ 2020, przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem administracji zleconej – 4 087,00 zł;

  2. numer 232/ 2020 przeznaczonej na realizację jednorazowego świadczenia przyznanego na podstawie przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

  3. numer 238/ 2020 przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 82 338,00 zł.

  Zatwierdziła:
  Maria Waszczyk

  Sporządziła
  Agnieszka Jewsiej