Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno


ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506, poz.1309, poz. 1696, poz. 1815, poz.1571) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.65) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno w następującej wysokości:

  • działki nr 23/4 o pow. 2175 m2 w wysokości - 76.000,- zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy),

  • działki nr 23/5 o pow. 2155 m2 w wysokości - 95.000,- zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy),

  • działki nr 23/6 o pow. 2199 m2 w wysokości - 101.000,- zł (słownie: sto jeden tysięcy),

  • działki nr 23/7 o pow. 1980 m2 w wysokości - 100.000,-zł (słownie: sto tysięcy).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
Nieruchomości gruntowe niezabudowane, oznaczone nr działek: 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, położone w obrębie ewidencyjnym Steklno, uchwałami nr XXXII/475/05 i nr XLIII/455/09 Rady Miejskiej w Gryfinie przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu - cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.

Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonych w operatach szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
I. Ziemska-Walczak