Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.118.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku 2020.

gg

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.118.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 sierpnia 2020 r.


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy  w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku 2020.

Na podstawie § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r.  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym  w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku 2020 do dnia 8 września 2020 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół mających siedzibę na terenie Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227). Zgodnie z § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych składa się w terminie ustalonym przez burmistrza miasta właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska