Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020 – 2022


ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020 – 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz.506, poz.1309, poz.1696, poz.1815, poz.1571), oraz art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz.65, poz.284) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się na lata 2020 – 2022, plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG), Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego oraz Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju (BMI), zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 25 w związku z art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Gospodarowanie zasobem polega między innymi na: ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, zapewnieniu wyceny tych nieruchomości, zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości za zgodą rady gminy, wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu nieruchomości wchodzących w skład zasobu.

Zgodnie z ww. przepisem do obowiązków burmistrza należy również sporządzanie planu wykorzystania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminnych. Plan wykorzystania zasobu stanowi podstawę do zmiany gospodarczego przeznaczenia nieruchomości.

Sporządziła
Teresa Drążek