Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy, z siedzibą w Żabnicy przy ul. Długiej 20, 74-100 Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy, z siedzibą w Żabnicy przy ul. Długiej 20, 74-100 Gryfino

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 21, w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zarządzam co następuje:

§ 1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu powierza się Pani Lili Kluzie-Howil stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy z siedzibą w Żabnicy, przy ul. Długiej 20, 74-100 Gryfino na okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2025 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Komisja Konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy z siedzibą w Żabnicy, przy ul. Długiej 20, 74-100 Gryfino, na posiedzeniu w dniu 02 lipca 2020 roku wyłoniła kandydata, który uzyskał większość głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji.W związku z powyższym Burmistrz, jako organ prowadzący, zgodnie z art. 63 ust. 1 i 21, w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) powierza stanowisko dyrektora szkoły na okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2025 r.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska