Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.15.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu monitorującego realizację Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu monitorującego realizację Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815 ze zm.) oraz Uchwały nr XII/104/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r., przyjętej Uchwałą nr LII/516/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół monitorujący realizację Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r., zwanej dalej „Strategią”, w celu podejmowania działań koordynacyjnych, organizacyjnych, koncepcyjnych, kontrolnych i informacyjnych związanych z realizacją zapisów dokumentu strategicznego, zwany dalej „Zespołem” w następującym składzie:

 1. Marcin Stawicki – Wydział Inwestycji i Rozwoju - Przewodniczący Zespołu,

 2. Justyna Siwek-Matura – Wydział Inwestycji i Rozwoju - Koordynator Zespołu,

 3. Leszek Ludwiniak - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,

 4. Teresa Drążek – Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,

 5. Beata Ludwiczak - Wydział Organizacyjny,

 6. Iwona Szymańska - Ciepłucha – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,

 7. Sylwia Skrzyniarz – Wydział Finansowo-Księgowy,

 8. Mariusz Tarka – Wydział Gospodarki Komunalnej,

 9. Joanna Ekiert – Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska,

 10. Justyna Satanowska – Urząd Stanu Cywilnego, Referat Spraw Obywatelskich,

 11. Alicja Kowalska – Biuro Obsługi Rady,

 12. Arkadiusz Rybicki – Straż Miejska,

 13. Daniel Adamczyk – Referat Informatyki,

 14. Andrzej Wiśniewski - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego,

 15. Edyta Zart - Centrum Wodne "Laguna" w Gryfinie,

 16. Eugeniusz Kuduk - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie,

 17. Jakub Sieradzki - Biblioteka Publiczna w Gryfinie,

 18. Jakub Kasprzyk - Gryfiński Dom Kultury,

 19. Aleksandra Szymanowicz – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie,

 20. Sylwia Kasprzyk - Senior + w Gryfinie,

 21. Krystyna Szyszkowska - Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie,

 22. Jacek Bartkowiak - Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie,

 23. Zbigniew Miklewicz – PUK Sp. z o.o. w Gryfinie.

§ 2. Do zadań Zespołu należy uczestnictwo w czynnościach, związanych z implementacją zapisów Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r., a także monitoring i ewaluacja Strategii w zakresie realizowanych przez komórkę/jednostkę/spółkę celów strategicznych i operacyjnych, zgodnie z podziałem obszarów odpowiedzialności (Załącznik nr 1) tj.:

 1. pomiar wskaźników realizacji strategii - Członkowie Zespołu zobowiązani są do dostarczenia danych umożliwiających pomiar wskaźników w zakresie realizowanych przez komórkę/jednostkę/spółkę celów strategicznych i operacyjnych, zgodnie z podziałem obszarów odpowiedzialności (Załącznik nr 1);

 2. coroczne sprawozdanie z realizacji celów i kierunków, zawierające podstawowe informacje na temat podejmowanych działań, stopnia realizacji projektów i ewentualnych efektów końcowych tych projektów – Członkowie Zespołu zobowiązani są do dostarczenia pisemnych informacji nt. realizacji celów i kierunków w zakresie realizowanych przez komórkę/jednostkę/spółkę celów strategicznych i operacyjnych, zgodnie z podziałem obszarów odpowiedzialności (Załącznik nr 1);

 3. aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. - Członkowie Zespołu zgłaszają ewentualną potrzebę aktualizacji w zakresie kierunków działań, zestawienia planowanych inwestycji, które przyczynią się do realizacji założeń Strategii i wskaźników realizacji Strategii;

 4. opiniowanie propozycji zadań do realizacji przez Gminę Gryfino w oparciu o cele i kierunki wyszczególnione w Strategii;

 5. zbudowanie modelu partycypacji społecznej, uwzględniającego:

  1. prowadzenie dialogu społecznego pomiędzy różnymi interesariuszami w zakresie przedsięwzięć i projektów realizujących Strategię,

  2. budowę trwałej sieci partnerstwa na rzecz rozwoju Gminy, a tym samym zapewnienia kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów zdiagnozowanych w Strategii,

  3. współdziałanie w zakresie doboru rozwiązań zapobiegających sytuacjom kryzysowym o charakterze społeczno-gospodarczym,

 6. ewaluacja Strategii:

  1. prowadzenie badań i analiz w zakresie zmian społeczno-gospodarczych na obszarze Gminy, które będą rezultatem realizowanych działań i projektów wynikających ze Strategii,

  2. ocena wyników realizacji Strategii na podstawie raportów, pomiaru wskaźników i przeprowadzonych badań i analiz,

  3. określenie stopnia wykonania przyjętych zapisów Strategii,

  4. ocena rozbieżności pomiędzy założeniami a rezultatami,

  5. analiza przyczyn rozbieżności i korekta.

 7. kreowanie warunków sprzyjających wdrażaniu zapisów Strategii,

 8. aktywny udział w procesie wdrażania Strategii.

§ 3. Przewodniczący Zespołu zwołuje zebranie Zespołu nie rzadziej niż raz na kwartał:

 1. spotkanie w I kwartale dotyczyć będzie pomiaru wskaźników i przygotowania raportów za rok poprzedni z pracy komórek/ jednostek / spółek w oparciu o cele i kierunki wyszczególnione w Strategii;

 2. spotkanie w II kwartale będzie miało na celu przygotowanie ewentualnej aktualizacji Strategii tj. kierunków działań, zestawienia planowanych inwestycji, które przyczynią się do realizacji założeń Strategii i wskaźników realizacji Strategii;

 3. spotkanie w III kwartale dotyczyć będzie przygotowania propozycji zadań do budżetu na kolejny rok, zgodnych z celami i kierunkami strategicznymi;

 4. spotkanie w IV kwartale będzie miało na celu podsumowanie realizacji celów i kierunków strategicznych w roku bieżącym.

§ 4. Coroczne sprawozdania z realizacji celów i kierunków, przygotowane na podstawie pomiaru wskaźników realizacji Strategii będą wykorzystywane na potrzeby sporządzania raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.

§ 5. Przewodniczący Zespołu raz na cztery lata zleci przeprowadzenie badań i analiz w zakresie zmian społeczno-gospodarczych na obszarze Gminy Gryfino, które będą rezultatem realizowanych działań i projektów wynikających ze Strategii, w celu przeprowadzenia ewaluacji Strategii.

§ 6. Czas działania Zespołu określa się na okres od dnia podpisania niniejszego zarządzenia do chwili zakończenia realizacji Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. i dokonania ostatniego pomiaru wskaźników w I kwartale 2031 r.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku z zapisami opracowanej i przyjętej do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr LII/516/18 z dnia 27 września 2018 r. Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r., zaktualizowanej Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XII/104/19 z dnia 26 września 2019 r., istnieje konieczność powołania Zespołu monitorującego realizację strategii, którego zadaniem będzie podejmowanie działań implementacyjnych związanych z realizacją zapisów strategii, a także monitoring i ewaluacja strategii.

Sporządziła:
Justyna Siwek-Matura