Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.96.2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.96.2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574; z 2019 r. poz.1650) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0050.96.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Gardnie Pani Aleksandry Kupnickiej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

  1. Grzegorz Jastrowicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;

  2. Ewa Blicharska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

  3. Agnieszka Sudakow – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gardnie;

  4. Elżbieta Bloch – ekspert;

  5. Sławomir Fuks – ekspert.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zarządzeniem Nr 0050.96.2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołał komisje egzaminacyjne dla 13 nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino, którzy do dnia 30 czerwca 2020 r. złożyli wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

W skład komisji egzaminacyjnej dla każdego nauczyciela wchodzą:

  1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,

  2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

  3. dyrektor szkoły,

  4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W związku z tym dokonuje się odpowiedniej zmiany w treści § 7 przedmiotowego zarządzenia.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj