Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.172.2020 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.172.2020
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 30 listopada 2020 roku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W dniu 31 sierpnia 2020 roku I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie zostało przejęte przez Powiat Gryfiński od Gminy Gryfino. W związku z tym, uchwałą Nr XXVI/220/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r. dokonano dostosowania planu finansowego jednostki do wykonania na dzień przejęcia.

W jednym przypadku, nastąpiło nieprawidłowe użycie rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zamiast prawidłowego: 80120 – Licea Ogólnokształcące, w związku z pomyłką dokonuje się korekty planu wydatków – 6 799,00 zł.

Sporządziła
Agnieszka Jewsiej