Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ulicy Marii Konopnickiej 8/3 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców


ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ulicy Marii Konopnickiej 8/3 - przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284) - zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Marii Konopnickiej 8/3, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnych najemców - w wysokości 192.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 8 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemców - uchwałą Nr XXIX/404/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30.12.2004 r. Ponadto ww. uchwałą - wyrażona została zgoda na udzielenie 70 % bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu, w przypadku gdy lokal ten zostanie nabyty za jednorazową wpłatą całej ceny sprzedaży przez osobę, która nie spełnia warunków ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 13.03.2020 r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej na kwotę 192.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 42,42 m2 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 183.200,00 zł,

  • wartość udziału 203/10000 w prawie własności działki gruntu nr 47/1 z obrębu 4 miasta Gryfino, o ogólnej powierzchni 0,2766 ha – 8.800,00 zł.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska