Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Gryfino, w wyniku wycinki drzew stojących, złomów i wywrotów.

§ 2. Usunięcie drzew, o których mowa w § 1, następuje po uzyskaniu stosownego zezwolenia, wydanego przez właściwy organ, na podstawie wniosków złożonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, o ile uzyskanie takiego zezwolenia jest wymagane przepisami prawa.

§ 3. Drzewa, o których mowa w § 1, są kwalifikowane do usunięcia przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, którzy w swoim zakresie czynności mają prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, bądź przez inne osoby wykonujące te czynności na zlecenie Gminy Gryfino, w związku z:

 1. zabiegami bieżącego utrzymania terenów zieleni;

 2. realizacją inwestycji przez Gminę Gryfino.

 3. gospodarowaniem lasami gminnymi.

§ 4. Drewno pozyskane z terenów gminnych może zostać zagospodarowane w następujący sposób:

 1. wykorzystane na potrzeby własne Gminy;

 2. sprzedane osobom fizycznym lub osobom prawnym;

 3. nieodpłatnie przekazane radom sołeckim oraz organizacjom pozarządowym, na cele ogólnospołeczne realizowane na terenie Gminy Gryfino;

 4. nieodpłatnie przekazane jednostkom, takim jak: ośrodek pomocy społecznej, szkoły, biblioteki, ochotnicza straż pożarna itp., na cele związane z ich funkcjonowaniem;

§ 5. Wycinki i pozyskania drewna w ramach inwestycji, remontów i działań związanych z bieżącym utrzymaniem, modernizacją bądź konserwacją, realizowanymi przez Gminę Gryfino dokonuje Wykonawca wyłoniony w formie przewidzianej przepisami prawa, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 niniejszego zarządzenia.

§ 6. 1. Cenę sprzedaży drewna pozyskanego z nieruchomości będących własnością Gminy Gryfino ustala się corocznie na podstawie Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino ustalanej na dany rok.

 1. W przypadku trudności ze zbyciem drewna grożącym jego deprecjacją lub pogorszeniem jakości, cena drewna może zostać obniżona za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Gałęziówka, drobnica oraz zrębki nie podlegają wycenie i ewidencji.

§ 8. 1. Wykonawca wycinki drzew jest zobowiązany po przygotowaniu i ułożeniu drewna w regularne stosy, do zawiadomienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Gryfino koordynującego realizację zadania, który niezwłocznie ustali termin dokonania obmiaru drewna przygotowanego do zagospodarowania.

 1. Komisja składająca się z przedstawiciela Wykonawcy oraz pracownika Urzędu, a w przypadku usuwania drzew z terenów stanowiących lasy gminne, również przedstawiciela Nadleśnictwa Gryfino, sporządzi z oględzin stosowny protokół.

 2. W przypadku, kiedy pozyskane drewno podlega sprzedaży Wykonawcy, sporządzony podczas oględzin protokół będzie stanowić dowód przekazania pozyskanego drewna oraz podstawę do wystawienia faktury VAT. Wykonawca po uregulowaniu zobowiązań wynikających z zakupu drewna (faktury VAT) jest zobowiązany do zabezpieczenia drewna oraz przetransportowania zakupionego drewna własnym staraniem i na własny koszt.

 3. Nieodpłatne przekazanie radom sołeckim oraz organizacjom pozarządowym, na cele ogólnospołeczne realizowane na terenie Gminy Gryfino, jak również jednostkom, takim jak: ośrodek pomocy społecznej, szkoły, biblioteka, ochotnicza straż pożarna, itp., na cele związane z ich funkcjonowaniem, odbywa się na wniosek zainteresowanych złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

 4. Sprzedaż drewna osobom fizycznym lub prawnym odbywa się na wniosek zainteresowanych, złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie sporządzony podczas oględzin protokół.

§ 9. Należność za zakupione drewno płatna jest na rachunek bankowy Gminy Gryfino na podstawie wystawionej faktury VAT.

§ 10. Środki uzyskane ze sprzedaży drewna stanowią dochód Gminy Gryfino.

§ 11. 1. W przypadku stwierdzenia przez pracownika określonego w § 3, że wartość pozyskanego drewna będzie niższa od szacowanych nakładów pracy wynikających z jego pozyskania, drzewo może zostać usunięte i zagospodarowane przez zainteresowaną osobę fizyczną nieodpłatnie, w zamian za poniesiony nakład pracy i uprzątnięcie terenu (kosztem nabywcy).

 1. Usuwanie drzew przez potencjalnego nabywcę w przypadku o którym mowa w ust. 1, może nastąpić po zawarciu pisemnego porozumienia stron, na koszt i ryzyko nabywcy.

§ 12. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) do zadań burmistrza należy m.in. gospodarowanie mieniem komunalnym. Ponadto zgodnie z art. 45 ww ustawy podmioty mienia komunalnego samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa.

Z uwagi na fakt, iż Gmina Gryfino realizuje inwestycje, remonty oraz bieżące utrzymanie zieleni gminnej, z których to działań pozyskuje drewno z wycinek, należało opracować zasady zagospodarowania drewna pozyskanego z tych terenów. Zasady te mają na celu uregulowanie procedury usuwania drzew i postępowania z drewnem po wycince. Środki za pozyskane drewno, będą dochodami gminy.

Sporządziła:
Angelika Jagła-Błasiak