Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2020 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2020
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 20 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. . Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskiem:

  1. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków:

   1. na zaktualizowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy cmentarza komunalnego w Gryfinie – 18 573,00 zł, w tym zadanie częściowo realizowane z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie: 13 573,00 zł,

   2. na opracowanie zagospodarowania terenu zielonego obok projektowanego cmentarza komunalnego w Gryfinie, w związku z ogłoszonym naborem pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury w miastach” – 3 500,00 zł,

   3. na sporządzenie szacunku brakarskiego drzew – 950,00 zł,

   4. na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego Daleszewo – poprawa infrastruktury w obrębie działki boiska sportowego – 26 500,00 zł;

  2. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie prawidłowego ujęcia środków:

   1. na modernizację placu zabaw zlokalizowanego na obiekcie sportowo – rekreacyjnym w Sołectwie Sobieradz – 29 228,80 zł;

   2. na zadanie z zakresu kultury związanego z prowadzeniem i koordynacją występów chóralnych i instrumentalnych – 3 600,00 zł.

 2. Proponowana jest również zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie dochodów i wydatków w związku z decyzją nr 244/ 2020 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zmianami) – 552,79 zł.

Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Agnieszka Jewsiej