Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Wytycznych do funkcjonowania kontroli zarządczej w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Wytycznych do funkcjonowania kontroli zarządczej w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz § 10 pkt 16 zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się Regulamin kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Wytyczne do funkcjonowania kontroli zarządczej w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§3. Traci moc zarządzenie Nr 0050.88.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Wytycznych do funkcjonowania kontroli zarządczej w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

1 Zmiany tekstu pierwotnego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zostały dokonane: zarządzeniem Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 120.70.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 września 2017 r., zarządzeniem Nr 120.103.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 listopada 2017 r., zarządzeniem Nr 120.14.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 120.49.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2018 r. i zarządzeniem Nr 120.72.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 września 2018 r., zarządzeniem Nr 120.40.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr 120.56.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 września 2019 r. i zarządzeniem nr 120.83.2019 r. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 grudnia 2019 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
W związku z okresowym przeglądem regulacji związanych z organizacją i funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Gminie Gryfino niezbędnym jest dokonanie zmian, których celem jest dostosowanie do zmian mających miejsce w strukturze organizacji jednostek organizacyjnych.
Zgodnie z brzmieniem art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.), kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych powinna funkcjonować na dwóch poziomach:

  1. I poziomie kontroli zarządczej – podstawowy poziom funkcjonowania kontroli zarządczej. Za jej funkcjonowanie w jednostce sektora finansów publicznych odpowiedziany jest jej kierownik;

  2. II poziom kontroli zarządczej – za jej funkcjonowanie w ramach jednostki samorządu terytorialnego, tj. w Gminie Gryfino odpowiada Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino jest odpowiedzialny za zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej zarówno w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, jak i w jednostce samorządu terytorialnego, tj. w Gminie Gryfino.

Ze względu na obszerność dokumentu jego aktualizacja jest dokonywana poprzez uchylenie poprzedniej wersji. Powyższe pozwala na łatwiejsze stosowanie.