Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

gg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 kwietnia 2020 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana jest z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie zabezpieczenia środków na działania mające na celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa oraz zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców – 9 101,00 zł.

Sporządziła
Agnieszka Jewsiej