Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 października 2020 r. w sprawie obowiązkowej deratyzacji oraz wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie Gminy Gryfino

gg

ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 października 2020 r.


w sprawie obowiązkowej deratyzacji oraz wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie Gminy Gryfino

Na podstawie § 21 Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XL/399/17 z dnia 26 października 2017 r., w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017 r. poz. 4779) oraz w związku z art. 4 ust 1 i ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić powszechną akcję deratyzacyjną na terenie Gminy Gryfino, w terminie od 5 listopada 2020 r. do 6 listopada 2020 r.

§ 2. Akcją objęte zostają nieruchomości i obiekty, które należą do osób prawnych, osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli domów wielorodzinnych, urzędów, organów administracyjnych, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej,  a także szkoły i placówki w brzmieniu przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno-oświatowe.

§ 3. Wszyscy posiadacze nieruchomości i obiektów objętych akcją deratyzacyjną są zobowiązani przeprowadzić ją na własny koszt.

§ 4. Miejsca wyłożenia trutek muszą być oznakowane i zabezpieczone tak, aby zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz pozostałych zwierząt z wyłożoną trutką.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej.

§ 6. Kontrole realizacji zadania, o którym mowa w § 1 przeprowadzi komisja w skład której wchodzą: pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler