Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2020


ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 maja 2020 r.

w sprawie zawieszenia realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i §1 pkt. 10 załącznika nr 1 do Uchwały Nr VI/49/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Gryfino w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, poz. 522, poz. 531, poz. 565) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zawiesza się do odwołania realizację następujących zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2020:

  • „Utworzenie miejsca wypoczynku, integracji, i aktywności lokalnej społeczności w Bartkowie”.

  • „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Gardno na terenie boiska sportowego”.

  • „Doposażenie placu zabaw w Chwarstnicy”.

  • „Doposażenie placu zabaw na Opolance w Gryfinie”.

  • „Siłownia zewnętrzna dla tych co lubią się pocić w Sobiemyślu”.

  • „Bajkowy plac zabaw w Sobiemyślu”.

  • „Aktywnie i zdrowo – siłownia pod chmurką na skwerze przy ul. 9 Maja w Gryfinie”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – BW.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
Mając na uwadze nieprzewidzianą okoliczność jaką jest wprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, który zgodnie z przewidywaniami spowoduje znaczne zmniejszenie zaplanowanych dochodów Gminy Gryfino w roku 2020 zasadne jest również zmniejszenie wydatków Gminy Gryfino, które nie są niezbędne do funkcjonowania gminy. Wobec powyższego wydanie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

Sporządził:
Daniel Pietras