Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie scentralizowanych rozliczeń podatku VAT w Gminie Gryfino

ccc

ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 listopada 2020 r.


w sprawie scentralizowanych rozliczeń podatku VAT w Gminie Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. tj., poz. 713 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 1988 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego ( Dz.U. 2018 r. tj., poz. 280), zarządza się co następuje:

§ 1

 1. W celu zapewnienia prawidłowości i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Gryfino, ustala się procedury obowiązujące w tym zakresie.
 2. Procedury określone w zarządzeniu obejmują wszystkie gminne jednostki organizacyjne zwane dalej „jednostkami” wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 3. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.120.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 października 2016 r. w sprawie scentralizowania rozliczeń podatku VAT w Gminie Gryfino.

§ 2

 1. Gmina Gryfino jako jednostka samorządu terytorialnego od dnia 1 stycznia 2017 r. rozlicza podatek od towarów i usług wraz z jednostkami.
 2. NIP nadany Gminie jest równocześnie NIP-em jednostek w zakresie podatku VAT.

§ 3

 1. Wszystkie umowy cywilnoprawne (art. najem, dzierżawa) zawierane przez jednostki muszą zawierać właściwe dane identyfikacyjne strony umowy tj. pełna nazwa gminy, jej adres, NIP oraz dane jednostki – pełną nazwę jednostki wraz z adresem.
 2. Faktury wystawiane przez jednostki muszą zawierać niezbędne dane, o których mowa w art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług. Dokumentowanie sprzedaży towarów i usług winno odbywać się w imieniu Gminy Gryfino. Przy czym ustala się, że faktury sprzedaży i zakupu powinny zawierać następujące dane:
 Faktura sprzedaży  Faktura nabycia
 Sprzedawca: Gmina Gryfino
 NIP, adres
 Nabywca: Gmina Gryfino
 NIP, adres
 Wystawca: Jednostka (pełna nazwa)
 adres
 Odbiorca: Jednostka (pełna nazwa)
 adres

§ 4

 1. Zobowiązuje się wszystkie jednostki do prowadzenia rejestrów sprzedaży zgodnie z art.109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące rozliczeniowe.
 2.  Ewidencję sprzedaży jednostki prowadzą na podstawie wszystkich wystawianych faktur VAT, jak i na podstawie innych dokumentów księgowych objętych podatkiem VAT. W rejestrach sprzedaży VAT ujmuje się tylko obroty związane z czynnościami podlegającymi przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, to znaczy dochody budżetu z tytułu odpłatnej dostawy towarów i usług oraz odpłatnego świadczenia usług. Jednostki są odpowiedzialne za prawidłowe wystawianie faktur sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zastosowaniem odpowiedniej stawki podatku VAT, jak również za właściwe wskazanie sprzedawcy i wystawcy, nr identyfikacyjnego NIP oraz prawidłowe numerowanie faktur.
 3. Jednostki, którym przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT naliczonego, zobowiązane są do prowadzenia ewidencji zakupu zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące rozliczeniowe. Do rejestru należy wprowadzić tylko te faktury zakupowe, na podstawie których przysługuje jednostce pełne lub częściowe obniżenie kwoty podatku należnego.
 4. W celu odliczenia podatku naliczonego należy dokonać ustalenia prewspółczynnika oraz proporcję podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług dotyczących działalności zwolnionej i opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Należy również uwzględnić w rejestrach zakupu faktury, które dotyczą czynności opodatkowanych obejmujących 100% odliczenia.
 5. Prewspółczynnik oraz proporcjonalne odliczenie każda jednostka ustala samodzielnie. Wyliczone wskaźniki należy przesłać co roku elektronicznie na adres finanse@gryfino.pl w terminie do dnia 31 stycznia następującego po okresie rozliczeniowym.
  6. Ewidencje sprzedaży i zakupu w jednostkach winny być prowadzone w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_V7M) z uwzględnieniem danych wskazanych w ustawie.

§ 5

 1. Począwszy od rozliczeń podatku VAT za październik 2020 r. jednostki są zobowiązane do sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7M obejmującego zarówno deklarację VAT, jak i ewidencję (zakupu i sprzedaży VAT).
 2. W strukturze pozycji szczegółowych deklaracji JPK_V7M należy zawrzeć dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego, obliczenia wysokości podatku naliczonego, obliczenia wysokości podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wskazania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy oraz do zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu.
  W ewidencji należy wykazać dane, które dotyczą realizowanych w danym okresie rozliczeniowym czynności podlegających opodatkowaniu, jak również dane pozwalające na rozliczenie podatku naliczonego tylko w takim zakresie, w jakim przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego lub zwrot podatku naliczonego.
 3. W strukturze ewidencji JPK_V7M w zakresie podatku należnego i naliczonego konieczne jest stosowanie odpowiednich oznaczeń (kodów) identyfikujących dostawy niektórych towarów i usług oraz odpowiedniego oznaczania dowodów zakupu, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, jak również oznaczenia dowodu sprzedaży.
 4. Pliki JPK_V7M sporządzone przez jednostki za poszczególne miesiące, po podpisaniu przez Dyrektora jednostki lub osobę upoważnioną, należy przekazać drogą elektroniczną do Wydziału Finansowo-Księgowego do 15 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym na adres ryf.juszczak@gryfino.pl. Wartości w deklaracji cząstkowej wykazać należy do dwóch miejsc po przecinku.
 5. W przypadku, gdy w jednostce za dany okres rozliczeniowy, występuje wynikająca z pliku JPK_V7M „kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego”, jednostka winna ją przekazać na rachunek bankowy Gminy „Scentralizowany VAT” o numerze 55 1240 3927 1111 0010 5038 9392 w treści przelewu wpisując „VAT-za miesiąc….- nazwa jednostki”
 6. W przypadku, gdy w jednostce za dany okres rozliczeniowy, występuje wynikająca
  z pliku JPK_V7M „nadwyżka podatku naliczonego nad należnym”, Gmina Gryfino przekaże należną kwotę do jednostki po otrzymaniu środków z urzędu skarbowego.
 7. W przypadku możliwości odliczenia podatku naliczonego (przy fakturach zakupowych) kwotę podatku VAT naliczonego, przy fakturach dokumentujących wydatki, ujmuje się w tej samej klasyfikacji budżetowej co wartość netto, a rozliczenie podatku naliczonego oraz jego zwrot z urzędu skarbowego stanowi dochód bieżący jednostki.
  8. W przypadku podatku należnego (przy fakturach sprzedażowych) kwotę podatku VAT należnego, przy fakturach dokumentujących dochody bieżące i majątkowe, ujmuje się w wartości netto, a rozliczenie podatku należnego ewidencjonowane jest pozabudżetowo.

§ 6

 1. Wszystkie odpłatne czynności jednostek wymienionych w załączniku na rzecz Gminy, a także odpłatne czynności dokonywane pomiędzy jednostkami, należy dokumentować „notą księgową”. Dokumentów tych nie ujmuje się w ewidencjach sprzedaży, ani w plikach JPK_V7M składanych przez te jednostki.

§ 7

 1. W przypadku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego, jednostki zobowiązane są do przekazania wszelkich informacji oraz dokumentów dotyczących okresu kontrolowanego, w terminie wskazanym przez instytucję kontrolującą, bądź pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
 2. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek do ścisłego przestrzegania postanowień zarządzenia oraz uwzględnienia jego zapisów w polityce rachunkowości jednostki.
 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2020 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz wejściem w życie z dniem 1 października 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług niezbędne jest podjęcie zarządzenia aktualizującego zasady scentralizowanych rozliczeń podatku VAT w Gminie Gryfino.

Sporządziła:
Anna Juszczak

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA NR 0050.157.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

Gminne jednostki organizacyjne objęte centralizacją VAT

 1. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
 2. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie
 3. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie
 4. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie
 5. Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie
 6. Szkoła Podstawowa im. Księcia Barnima I w Żabnicy
 7. Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie
 8. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie
 9. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy
 10. Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie
 11. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie
 12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
 13. Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie
 14. Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie
 15. Przedszkole Nr 2 z im. Misia Uszatka w Gryfinie
 16. Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie
 17. Przedszkole Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie
 18. Przedszkole Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie
 19. Żłobek Miejski w Gryfinie
 20. Dzienny Dom Senior + w Gryfinie
 21. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie