Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.39.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku (środków trwałych) Centrum Wodnego Laguna na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

gg

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.39.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 marca 2020 r.


w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku (środków trwałych) Centrum Wodnego Laguna na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami ) oraz §10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.83.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Przekazać nieodpłatnie część rzeczowego składnika majątku (środka trwałego), stanowiącego wyposażenie zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna w Gryfinie dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie
  2. Wykaz rzeczowych składników majątku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do zarządzenia.
  3. Przekazanie składników majątku nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 2. Dokumentacja przekazanych składników majątkowych jest podstawą do zdjęcia ich z ewidencji ilościowo – wartościowej prowadzonej przez Wydział Finansowy Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie oraz przyjęcia do ewidencji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfino.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Wodnego Laguna oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Znajdujące w ewidencji Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie, środki trwałe w postaci odcinka zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej o długości 89 mb, położone są na działkach nr 3/11 oraz 3/4 w obrębie nr 5 w Gryfinie. Wraz z przepompownią P8 instalacja ta służy do odprowadzania ścieków socjalno – bytowych z zabudowań domków hotelowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Przekazanie w/w majątku, jego faktycznemu użytkownikowi, ma na celu uregulowanie stosunków własnościowych.

Sporządziła:
Edyta Zart