Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 08.10. 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.45.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego dla projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” INT 128


ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 08.10. 2020 r.

zmieniające zarządzenie Nr 0050.45.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego dla projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” INT 128

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1.  W zarządzeniu Nr 0050.45.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego dla projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” INT 128 wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Dyrektor szkoły – Marzena Jabłońska – Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej, ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino;”

  1. w § 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Dyrektor szkoły – Lila Kluza-Howil - Szkoła Podstawowa im. Księcia Barnima I w Żabnicy ul. Długa 20, Żabnica, 74-100 Gryfino;”

  1. w § 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Dyrektor Przedszkola – Małgorzata Pijanka – Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka, ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 74-101 Gryfino.”

  1. w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Specjalista do spraw zamówień publicznych (zakup pomocy dydaktycznych):

  1. przygotowanie we współpracy z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz z koordynatorem ds. Projektu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu;

  2. koordynowanie procesu oszacowania wartości zamówienia;

  3. przygotowanie projektu umowy;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi/Specjaliście ds. Projektu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
Gminie Gryfino zostało przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA na realizację projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” INT-128.

W celu realizacji Projektu powołano Zespół Zarządzający, którego członkowie odpowiadają za jego prawidłowy przebieg. Z powodu zmian na stanowiskach dyrektorów jednostek oraz zakresu obowiązków specjalisty do spraw zamówień publicznych należy zmienić zarządzenie celem jego aktualizacji.

Sporządził:
Grzegorz Jastrowicz