Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.13.2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku, w sprawie powołania Zespołu ds. nazewnictwa ulic, rond i placów publicznych na terenie Gminy Gryfino

gg

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 lutego 2020 roku


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.13.2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku, w sprawie powołania Zespołu ds. nazewnictwa ulic, rond i placów publicznych na terenie Gminy Gryfino

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571), § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiący załącznik do Zarządzenia  Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniami: Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 z dnia 14 września  2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r., Nr 120.40.2019 z dnia 12 lipca 2019 r., Nr 120.56.2019 z dnia 2 września 2019 r. oraz  Nr 120.83.2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 0050.13.2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. nazewnictwa ulic, rond i placów publicznych na terenie Gminy Gryfino, wprowadza się następującą zmianę:

1. w § 1 uzupełnia się skład Zespołu ds. nazewnictwa ulic, rond i placów publicznych ma terenie Gminy Gryfino zwany dalej „Zespołem” dodając punkt 6 – Robert Jonasik – członek Zespołu.

§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Masta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem Pana Piotra Romanicza, Przewodniczącego Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” uzupełnia się skład Zespołu opiniodawczo-doradczego poprzez dopisanie do składu tego Zespołu - Roberta Jonasika.

Sporządziła:
Edyta Sztylke