Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.156.2020 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.156.2020
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), art. 15 zn ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku poz. 1842 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Gryfino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

 1. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie dochodów i wydatków w związku z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowych:

  1. nr 333/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. oraz nr 471/2020 z dnia 20 października 2020 r. na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 10 515,00 zł,

  2. nr 518/2020 z dnia 02 listopada 2020 r. na realizację rządowego programu „Dobry start” – 32 500,00 zł,

  3. nr 531/2020 z dnia 06 listopada 2020 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 49 513,44 zł.

 2. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 należy dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej bieżącej - zarządzanie kryzysowe na rezerwę celową majątkową – zarządzanie kryzysowe – 90 000,00 zł.

 3. Proponowana zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 w planie wydatków budżetowych związana z wnioskami:

  1. Naczelnika Edukacji i Spraw Społecznych w sprawie zabezpieczenia środków na zadania sfinansowane w ramach funduszy sołeckich:

   1. doposażenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Chwarstnica – 2 500,00 zł,

   2. zakup oraz montaż wiaty rekreacyjnej w Sołectwie Daleszewo – 5 324,33 zł,

   3. doposażenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Daleszewo – 1 000,00 zł,

   4. związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej:

    1. w Sołectwie Drzenin – 150,00 zł,

    2. w Sołectwie Krajnik – 150,00 zł,

    3. w Sołectwie Krzypnica – 165,00 zł,

   5. związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych:

    1. w Sołectwie Radziszewo – 16,60 zł,

    2. w Sołectwie Wirów – 1 020,00 zł,

    3. w Sołectwie Żórawie – 14 054,84 zł,

  2. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków na:

   1. modernizację boiska, placu zabaw, siłowni w miejscowości Gardno, środki rezerwy celowej na wydatki majątkowe – 9 500,00 zł,

   2. zadania z zakresu kultury i sportu, środki z rezerwy ogólnej przeznaczonej na wydatki bieżące – 16 200,00 zł,

   3. aktualizację kosztorysu związanego z rozbudową cmentarza w Gryfinie, środki z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki majątkowe – 10 418,00 zł,

  3. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących:

   1. zadania z zakresu administracji publicznej – 22 008,87 zł,

   2. naprawy pomp kanalizacji deszczowej zlokalizowanych przy ulicy Kochanowskiego w Gryfinie – 10 000,00 zł,

  4. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w sprawie prawidłowego ujęcia środków na zadania z zakresu administracji publicznej – 39 230,63 zł,

  5. Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 550,00 zł,

  6. Kierownika Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących:

   1. zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg – 86 114,48 zł,

   2. zakupu usług o charakterze promocyjnym – 11 000,00 zł,

  7. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących:

   1. ekwiwalentów dla strażaków OSP Gminy Gryfino biorących udział w działaniach zapobiegających rozprzestrzenianiu się pandemii COVID – 19 – 5 138,00 zł,

   2. zakupu sprzętu ochrony osobistej indywidualnej strażaków – 7 666,44 zł,

   3. dofinansowania szkolenia na „Operatora Drona (BVOLS) – 10 000,00 zł, środki z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.

   4. zakupu samochodu osobowego na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie; Zakupiony pojazd będzie wykorzystywany w walce ze skutkami pandemii COVID – 19, w tym: do dowozu żywności dla osób w kwarantannie, chorych oraz potrzebujących, prowadzenia akcji informacyjnych o zagrożeniu oraz do innych działań zlecanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego jak również wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 90 000,00 zł; środki z rezerwy celowej majątkowej na zarządzanie kryzysowe,

  8. Kierownika Referatu Informatyki w sprawie prawidłowego ujęcia środków dotyczących:

   1. zawarcia umowy na dzierżawę urządzeń kopiująco-drukujących, zakup sprzętu komputerowego – 16 000,00 zł,

   2. zakupu i montażu zasilacza awaryjnego UPS w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie – 65 000,00 zł,

 4. Ponadto proponowana jest zmiana w celu prawidłowego ujęcia środków dotyczących zadań oświatowych - 3 330,00 zł.

 

Sporządziła
Agnieszka Jewsiej