Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.112.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie, z siedzibą przy ul. Bolesława Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino


ZARZĄDZENIE Nr 0050.112.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie, z siedzibą przy ul. Bolesława Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino

Na podstawie art. 63 ust. 1, w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), § 11h ust. 1a pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, poz. 530, poz. 564, poz. 657, poz. 781, poz. 872, poz. 891, poz. 952, poz. 1111) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie z siedzibą przy ul. Bolesława Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino Pani Jolancie Krzak na okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Zarządzeniem nr 0050.91.2015 z dnia 06 lipca 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino powierzył stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie z siedzibą przy ul. Bolesława Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino na okres od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. Pani Jolancie Krzak.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) określiło szczególne zasady obsadzania stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z pandemią COVID-19. W myśl § 11h ust. 1a pkt 1 ww. rozporządzenia w przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2020 r. organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. W związku z powyższym przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie Pani Jolancie Krzak do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Sporządziła:
Marta Karpicka