Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu przygotowania projektów uchwał i zarządzeń w zakresie zmian budżetu Gminy Gryfino oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej


ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie sposobu i trybu przygotowania projektów uchwał i zarządzeń w zakresie zmian budżetu Gminy Gryfino oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 oraz poz. 1175), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zasady dokonywania zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej dla kierowników/ naczelników Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 2. 1. Wniosek w sprawie dokonania zmian w budżecie lub w wieloletniej prognozie finansowej, wymagający akceptacji organu wykonawczego – Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, należy składać w terminie do 10 – go dnia każdego miesiąca i do 25 – go dnia każdego miesiąca w celu przygotowania zarządzenia.

 1. Wniosek w sprawie dokonania zmian w budżecie należy składać za pośrednictwem Portalu Finansowo – Budżetowego, dostępnego na stronie internetowej: http://192.168.0.30/PortalFb.

 2. Schemat postępowania został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 3. W przypadku awarii systemu, kiedy czas przywracania prawidłowego działania systemu nie pozwoli na złożenie wniosku lub w sytuacji zaistnienia innych czynników zewnętrznych uniemożliwiających złożenie wniosku drogą elektroniczną, dopuszcza się złożenia wniosku w formie papierowej.

 4. Wzór wniosku, o którym mowa w pkt. 4, w sprawie zmiany w budżecie gminy stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 1. Wniosek w sprawie dokonania zmian w budżecie lub w wieloletniej prognozie finansowej wymagający akceptacji organu stanowiącego, należy złożyć do Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino 17 dni kalendarzowych przed terminem planowanej sesji Rady Miejskiej.

 1. Wzór wniosku uwzględniający zmiany w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do zarządzenia.

 2. Wniosek w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej musi zawierać dokładne objaśnienie, w szczególności wskazywać termin zawarcia umowy oraz czas jej trwania.

 3. W załączniku nr 3, o którym mowa w pkt. 2, należy uwzględnić przedsięwzięcia, których realizacja jest związana z umowami zawartymi również w terminach późniejszych. Po podpisaniu umowy, informację należy przekazać niezwłocznie do Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. 1. Zarządzenie dyrektora w sprawie zmiany w planie wydatków należy przedłożyć Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty podpisania zarządzenia w celu jego terminowego przekazania do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 1. Wniosek składany przez jednostkę organizacyjną Gminy Gryfino powinien być podpisany wyłącznie przez dyrektora jednostki, któremu Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przekazał do realizacji część uchwalonego planu finansowego.

§ 5. 1. Dysponenci budżetu zobowiązani są do stosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – dział, rozdział, paragraf.

 1. Zmiany w planie wydatków dotyczące przedsięwzięć finansowanych z budżetu gminy powinny przy nazwie paragrafu zawierać symbol i nazwę przedsięwzięcia/ zadania — zgodnie z układem zadaniowym Gminy Gryfino.

 2. Zmiany planu zadań jednorocznych (nieujętych w przedsięwzięciach wieloletnich) powinny zawierać adnotację: „nie dotyczy przedsięwzięć”.

 3. Zmiany planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, powinny również określać nazwę projektu unijnego (zgodną z nazwą wykazaną jako przedsięwzięcie).

 4. Zmiany planu dotacji należy sporządzać w podziale na dotacje: celowe, podmiotowe, przedmiotowe, odrębnie dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

 5. Zmiany wydatków majątkowych należy sporządzać w podziale na inwestycje roczne i wieloletnie (przedsięwzięcia).

 6. Wszystkie zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej powinny być objęte szczegółowym uzasadnieniem/ objaśnieniem wartości wskazanych we wniosku dochodów, wydatków, przedsięwzięć; dodatkowo w odniesieniu do przedsięwzięć należy wskazać podstawę przyjęcia ich do realizacji, sposób oszacowania ich wielkości oraz limit zobowiązań wynikający z uprawnienia organu wykonawczego na realizację przedsięwzięcia – przez limit zobowiązań należy rozumieć kwotę odnoszącą się do możliwości zaciągnięcia zobowiązania prawnego (tj. m. in. zawarcia umowy w roku budżetowym na realizację przedmiotowego zadania; w przypadku braku limitu należy umieścić wartość „0”).

 7. Nazwy przedsięwzięć i innych zadań wykonywanych przez poszczególne jednostki budżetowe powinny zachować zgodność z wnioskiem lub (pre)umową o dofinansowanie środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz zgłoszeniem do zamówień publicznych.

 8. W przypadku dokonania zmian budżetu związanych z udzieleniem/ przyjęciem dotacji niezbędne jest dołączenie kserokopii dokumentów źródłowych (w zależności od rodzaju dotacji); w przypadku przyjęcia/ udzielenia dotacji z tytułu pomocy finansowej należy określić nazwę zadania, kwotę, klasyfikację budżetową, dołączyć kserokopię uchwały organu stanowiącego JST o udzielenie pomocy finansowej (projektu uchwały, gdy mają być podjęte równocześnie z uchwałą w sprawie zmian w budżecie).

§ 6. 1. W przypadku stwierdzenia przez Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino niezgodności z planem, błędów merytorycznych lub formalnych wniosek wraz z uwagami zostaje zwrócony do komórki organizacyjnej urzędu lub jednostki budżetowej wnioskującej o zmianę. Termin realizacji wniosku liczony będzie od dnia dostarczenia do Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino prawidłowo sporządzonego wniosku.

 1. Zaakceptowane przez Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino wnioski o zmianę planu zostają ujęte zbiorczo i przedstawione przez Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino w formie projektu zestawienia do zmiany uchwały budżetowej lub zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wnioski, na podstawie których przygotowywany jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie lub wieloletniej prognozie finansowej, podlegają przekazaniu Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino celu akceptacji.

 2. W przypadku złożenia wniosku po terminie określonym w § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 1, czas jego realizacji zostanie przesunięty na kolejny obowiązujący.

§ 7. 1. Zatwierdzenie wnioskowanych zmian w planie budżetu i wieloletniej prognozie finansowej następuje wraz z przyjęciem zarządzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino lub uchwały przez Radę Miejską w Gryfinie.

 1. Po dokonaniu modyfikacji, Wydział Finansowo - Księgowy przekazuje informację do jednostek, które zwracały się z wnioskiem o takie zmiany. Informacja zostanie przesłana drogą e-mailową.

§ 8. Traci moc zarządzenie nr 0050.12.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie zasad dokonywania zmian w budżecie Gminy Gryfino oraz w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 roku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i 695), Burmistrz zdefiniował zasady dokonywania zmian w budżecie Gminy Gryfino oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla dysponentów oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

Sporządziła
Agnieszka Jewsiej