Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.30.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XX nadzwyczajnej sesji w dniu 18 maja 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 120.30.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XX nadzwyczajnej sesji w dniu 18 maja 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 18 maja 2020 r. odpowiada:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka
XX/169/20 zmiany uchwały NR XXVI/235/16 Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka
i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka
w żłobku utworzonym przez  Gminę Gryfino
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XX/170/20 zmiany uchwały NR XXVI/233/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

 

§ 2. Odpowiedzialnemu wymienionemu w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 18 maja 2020 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Na XX nadzwyczajnej sesji w dniu 18 maja 2020 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk