Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.41.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie


ZARZĄDZENIE NR 120.41.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 lipca 2020 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r., nr 120.40.2019 z dnia 12 lipca 2019 r., nr 120.56.2019 z dnia 2 września 2019 r., nr 120.83.2019z dnia 27 grudnia 2019 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zasadnym jest wydanie Regulaminu Organizacyjnego w nowym brzmieniu.

Sporządziły:
Izabela Buckowska
Beata Ludwiczak

Lista załączników:
Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie [772433 bajtów]