Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.20.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 120.12.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy ul. Mazowiecką a ul. Flisaczą w Gryfinie”

gg

 

ZARZĄDZENIE Nr 120.20.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 marca 2020 r.


zmieniające zarządzenie Nr 120.12.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:  „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy ul. Mazowiecką a ul. Flisaczą w Gryfinie”

Na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz § 10 pkt 16 zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z późn. zm.1) oraz § 11 ust. 1 i 3 Zasad wykonywania  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących załącznik Nr 1 do Zarządzenia  Nr 120.5.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządza się, co następuje:

§1. W zarządzeniu Nr 120.12.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy ul. Mazowiecką a ul. Flisaczą w Gryfinie” § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy ul. Mazowiecką a ul. Flisaczą w Gryfinie” powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1. Agnieszka Wernikowska - Przewodniczący komisji przetargowej;
  2. Mariusz Andrusewicz - Zastępca przewodniczącego komisji przetargowej;
  3. Anna Bednarska - Sekretarz komisji przetargowej;
  4. Magdalena Ochocka - Członek komisji przetargowej;
  5. Daria Koczan - Członek komisji przetargowej;
  6. Marcin Stawicki - Członek komisji przetargowej;
  7. Adrian Kardynalczyk - Członek komisji przetargowej;
  8. Natalia Suślak - Członek komisji przetargowej.”

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji przetargowej.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

1 Zmiany tekstu pierwotnego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zostały dokonane: zarządzeniem Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 120.70.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 września 2017 r., zarządzeniem Nr 120.103.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 listopada 2017 r., zarządzeniem Nr 120.14.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 120.49.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 120.72.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  6 września 2018 r., zarządzeniem nr 120.40.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 lipca 2019 r., zarządzeniem nr 120.56.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 września 2019 r. i zarządzeniem  nr 120.83.2019 r. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 grudnia 2019 r.

 

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 120.20.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 17 marca 2020 r.

W celu usprawnienia prac Komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Nr 120.12.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy ul. Mazowiecką a ul. Flisaczą  w Gryfinie” należy rozszerzyć jej skład osobowy poprzez zmianę ww. zarządzenia.

Sporządziła:
Anna Bednarska
Wydział Zamówień Publicznych