Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.34.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie za święto przypadające w sobotę


ZARZĄDZENIE NR 120.34.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie za święto przypadające w sobotę

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zmianami) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r., Nr 120.2019 z dnia 12 lipca 2019 r., Nr 120.56.2019 z dnia 2 września 2019 r., Nr 120.83.2019 z dnia 27 grudnia 2019 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 12 czerwca 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 2. Dzień wolny, o którym mowa w § 1 zarządzenia, ustalam za dzień 15 sierpnia 2020 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy, święto przypadające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Biorąc pod uwagę powyższe wyznaczono dzień wolny od pracy w dniu 12 czerwca 2020 r. za dzień 15 sierpnia 2020 r.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska