Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.66.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie


ZARZĄDZENIE NR 120.66.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.. poz. 713), art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zmianami) oraz § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.51.2020 z dnia 18 września 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 120.22.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 marca 2020 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2020 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz rządowymi wytycznymi w tym zakresie, należy wprowadzić w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie nowy Regulamin pracy zdalnej w celu zapewnienia ciągłości pracy Urzędu.

Sporządziła:
Ewa Sznajder