Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.54.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia i zakończenia służby przygotowawczej


ZARZĄDZENIE NR 120.54.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia i zakończenia służby przygotowawczej

Na podstawie § 7 pkt 2 i 3 Regulaminu służby przygotowawczej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 120.14.2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 22 lutego 2019 r. zarządzam co następuje:

§1. Powołuję komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej Pana Władysława Pielechowskiego zatrudnionego w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w składzie:

  • Ewa Sznajder - Przewodnicząca Komisji,

  • Beata Ludwiczak - Członek Komisji,

  • Grzegorz Jastrowicz - Członek Komisji.

§2. Komisja egzaminacyjna przeprowadzi egzamin składający się z części pisemnej (test) oraz części ustnej w celu zakończenia służby przygotowawczej.

§3. Komisja egzaminacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem egzaminu i zatwierdzeniu protokołu z przeprowadzonego egzaminu.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§5. Nadzór nad wykonaniem powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy w Gryfinie.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienia
Ustawa o pracownikach samorządowych nakłada obowiązek zorganizowania służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w jednostkach samorządu terytorialnego.

W związku z tym, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zatrudniono wyłonioną z naboru osobę, należy powołać komisję egzaminacyjną, która przeprowadzi egzamin i zakończy wymaganą procedurę służby przygotowawczej.

Sporządziła:
Wiesława Siwek