Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.53.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 września 2020 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny


ZARZĄDZENIE NR 120.53.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 września 2020 r.

w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978) – zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia ciągłości i sprawnej realizacji zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, w razie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny, przygotowuje się główne stanowiska kierowania w stałej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16 i zapasowe miejsce pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 22.

§ 2. Nadzór nad przygotowaniem obiektów przeznaczonych na główne stanowisko kierowania, zapasowe miejsce pracy, ich funkcjonowaniem oraz szkoleniem pracowników zapewniających utrzymanie tych obiektów powierza się Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3.1. Tworzy się następującą strukturę organizacyjną głównego stanowiska kierowania:

  1. Szef Stanowiska Kierowania – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW);

  2. Zespół Kierowania i Planowania - kierownik zespołu – Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino;

  3. Zespół Zabezpieczenia - kierownik zespołu – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

  1. W ramach Stanowiska Kierowania funkcjonuje stały dyżur zorganizowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.128.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 września 2020 r.

§ 4. Zobowiązuje się i upoważnia:

  1. Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego do opracowania niezbędnej dokumentacji, w tym regulaminu i instrukcji pracy na stanowisku kierowania oraz związaną z przemieszczeniem się do zapasowego miejsca pracy, organizacji zaopatrywania w paliwo i materiały eksploatacyjne oraz obsługę techniczną pojazdów, a także wyposażenia w awaryjne źródła energii elektrycznej;

  2. Sekretarza Miasta i Gminy do wyznaczenia obsady personalnej Głównego Stanowiska Kierowania, utrzymania sprawności stanu technicznego Głównego Stanowiska Kierowania i jego infrastruktury oraz wyposażenia w urządzenia techniczne, sanitarne, sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny do pracy i wypoczynku;

  3. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego do organizacji żywienia i zaopatrywania w artykuły codziennego użytku, zabezpieczenia medycznego i transportu.

  4. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych do ustalenia zasad i trybu obiegu informacji niejawnych oraz nadzoru nad ich obiegiem.

  5. Komendanta Straży Miejskiej do zapewnienia funkcjonowania systemu ochrony Głównego Stanowiska Kierowania i Zapasowego Miejsca Pracy.

§ 5. Stanowisko Kierowania funkcjonować będzie przez całą dobę w systemie dwuzmianowym.

§ 6. Finansowanie zadań realizowanych w ramach przygotowania głównego stanowiska kierowania odbywać się będzie z budżetu gminy.

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 120.19.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:
Przygotowanie głównego stanowiska kierowania burmistrza a także zapasowego miejsca pracy jest niezbędne do zapewnienia ciągłości i sprawnej realizacji zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, w razie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.

Sporządził:
Andrzej Wiśniewski