Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.75.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXIX nadzwyczajnej sesji w dniu 15 grudnia 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 120.75.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXIX nadzwyczajnej sesji w dniu 15 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 15 grudnia 2020 r. odpowiada:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka
XXIX/233/20 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XXIX/234/20 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030 Skarbnik Miasta i Gminy

 

§ 2. Odpowiedzialnemu wymienionemu w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 15 grudnia 2020 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Na XXIX nadzwyczajnej sesji w dniu 26 listopada 2020 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnego za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk