Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.1.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie


ZARZĄDZENIE NR 120.1.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 stycznia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r. Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r., Nr 120.40.2019 z dnia 12 lipca 2019 r. oraz Nr 120.56.2019 z dnia 2 września 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 120.6.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 stycznia 2017 roku zmienionego zarządzeniem nr 120.44.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. wprowadza się zmiany:

 1. w § 32 po ust. 1 dodaje się ust. 1a oraz 1b w brzmieniu:
  „1a. Towary i usługi, podlegają obowiązkowemu zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (split payment), gdy transakcja:

  1. wynosi powyżej 15.000 zł brutto (lub jej równowartość),

  2. sprzedawca i odbiorca są podatnikami VAT,

  3. dotyczy towarów i usług określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

1b. Wystawca faktury, do której stosowana jest obowiązkowa podzielona płatność, zobowiązany jest umieszczać na niej adnotację „mechanizm podzielonej płatności.”

 1. § 71 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. „pozostałe środki trwałe” – przedmioty, których wartość początkowa nie przekracza 10.000,00 zł z wyłączeniem elementów o wartości do 2.000,00zł, które księgowane są bezpośrednio w koszty.

 2. § 72 otrzymuje brzmienie:

„1. Ewidencja ilościowo-wartościowa majątku prowadzona jest dla środków trwałych oraz dla pozostałych środków trwałych w programie REKORD.

2. Ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych, prowadzi SKF.

3. Ewidencję ilościowo-wartościową pozostałych środków trwałych wymienionych w § 71 pkt 2 prowadzi SEO.

4. Dla środków trwałych tworzących zasoby mienia Gminy (grunty) ewidencja ilościowo-wartościowa prowadzona jest przez BWG (analitycznie) w korespondencji z SKF (syntetycznie) w programie REKORD.

5. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest przez Referat Informatyki15 (analitycznie) w korespondencji z SKF (syntetycznie).”

 1. § 82 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokument sporządzany jest przez pracownika Wydziału odpowiedzialnego za gospodarkę środkami trwałymi (wydział merytoryczny) w trzech egzemplarzach, na podstawie protokołu rzeczoznawcy lub protokołu komisji kasacyjnej zatwierdzonego przez Burmistrza.”

 1. § 84 otrzymuje brzmienie:

„Pracownik Wydziału odpowiedzialnego za gospodarowanie środkami trwałymi (wydział merytoryczny), przekazuje niezwłocznie zatwierdzony dokument „LT” pracownikowi SKF, w celu ujęcia go w ewidencji księgowej analitycznej i syntetycznej środków trwałych.”

 1. § 87 otrzymuje brzmienie:

  „1. SKF:

  1) nadaje numery inwentarzowe środków trwałych na dokumencie przyjęcia (OT).

 2. SEO:
  1) odpowiada za obrót i gospodarkę pozostałymi środkami trwałymi zakupionymi na potrzeby Urzędu,
  2) nadaje numery inwentarzowe pozostałym środkom trwałym zakupionym na potrzeby Urzędu zgodnie z numeracją zawartą w programie REKORD.

 3. BRI:
  1) odpowiada za obrót i gospodarkę wartościami niematerialnymi i prawnymi.

 4. BWG :
  1) odpowiada za obrót i gospodarkę gminnym zasobem nieruchomości.

 5. BWS:
  1) odpowiada za obrót i gospodarkę pozostałymi środkami trwałymi w jednostkach pomocniczych (sołectwach),

 6. BZK:
  1) odpowiada za obrót i gospodarkę pozostałymi środkami trwałymi z zakresu obrony cywilnej i Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.

 7. Naczelnicy Wydziałów merytorycznych, w których wystawiane są dokumenty: OT, PT, LT odpowiadają za wystawianie wszystkich dowodów przychodowych i rozchodowych dotyczących środków trwałych, pozostałych środków trwałych, i wartości niematerialnych i prawnych.

 8. Pracownik, z którym rozwiązywany jest stosunek pracy ma obowiązek przed rozwiązaniem umowy rozliczyć się z powierzonego mu mienia."

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

15 Dalej: BRI

 

UZASADNIENIE
W związku z wejściem w życie z dniem 1 listopada 2019 r. ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy od podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1751), wprowadzającą obowiązkowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment), dla wybranych towarów i usług, których wartość transakcji przekroczy 15.000 zł oraz koniecznością uaktualnienia procedur związanych z gospodarką i ewidencją środkami trwałymi konieczne jest dokonanie zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła:
Anna Juszczak