Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.44.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 12 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gryfino przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych”


ZARZĄDZENIE NR 120.44.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 12 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gryfino przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych”

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz § 10 pkt 16 zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz § 11 ust. 1 i 3 Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.5.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządza się, co następuje:

§1. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 12 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gryfino przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych” powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1. Agnieszka Wernikowska - Przewodniczący komisji przetargowej;

  2. Milena Świeboda - Zastępca przewodniczącego komisji przetargowej;

  3. Anna Bednarska - Sekretarz komisji przetargowej;

  4. Magdalena Ochocka - Członek komisji przetargowej;

  5. Agnieszka Jewsiej - Członek komisji przetargowej;

  6. Iwona Adamczyk - Członek komisji przetargowej.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji przetargowej.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, kierownik Zamawiającego powołuje komisję przetargową. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań. W myśl § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie do wyłącznych kompetencji Burmistrza należy w szczególności wydawanie zarządzeń, pism okólnych oraz zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych. Z kolei w świetle postanowień § 11 ust. 1 i 3 Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120.5.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 stycznia 2018 r., komisję przetargową dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie powołuje w formie zarządzenia Burmistrz, a w przypadku innych jednostek organizacyjnych Gminy – dyrektor tej jednostki. Komisja dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia powołana jest obligatoryjnie, jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym, podjęcie zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do dokonania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 12 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gryfino przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych”, którego szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę 30 000 euro jest słuszne i zasadne.