Rok 2020 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.57.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie za święto przypadające w sobotę


ZARZĄDZENIE NR 120.57.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30października 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie za święto przypadające w sobotę

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 120.41.2020z dnia 20 lipca 2020 r. zmienionego zarządzeniem nr 120.51.2020 r. z dnia 18 września 2020 r., zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§2. Dzień wolny, o którym mowa w §1 zarządzenia, ustalam za dzień 26 grudnia 2020 r.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy, święto przypadające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Biorąc pod uwagę powyższe, wyznaczono dzień wolny od pracy w dniu 24 grudnia 2020 r. za dzień 26 grudnia 2020 r.

Sporządziła:
Wiesława Siwek