Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych dla Gminy Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19.12.2019 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych dla Gminy Gryfino

Na podstawie: art. 31 i art. 33 ust. 3 i ust. 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 , poz. 1696 i poz. 1815), art. 86l §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z 2018 r. poz. 1499 oraz z 2019 r. poz. 924, poz. 1495, poz. 1520, poz. 1556, poz. 1667, poz. 1751, poz. 1978 i poz. 2200) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r. Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.103.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 120.14.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 120.49.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 120.72.2018 z dnia 6 września 2018 r., Nr 120.40.2019 z dnia 12 lipca 2019 r. oraz Nr 120.56.2019 z dnia 2 września 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Procedurę wewnętrzną raportowania schematów podatkowych dla Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego Gminy Gryfino w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Gryfino oraz kierującym komórkami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193), przewidujące obowiązek raportowania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (mechanizm MDR). Obowiązek ten został wprowadzony do Rozdziału 11a (art. 86a-86o) Ordynacji podatkowej i stanowi konsekwencję częściowej implementacji Dyrektywy Rady UE 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. W polskich przepisach rozszerzono obowiązek raportowania na schematy podatkowe inne niż transgraniczne w rozumieniu dyrektywy (m.in. na krajowe), jak również przyśpieszono wejście w życie przepisów o MDR (1 stycznia 2019 r., dyrektywa zaś mówi o 1 lipca 2020 r.).

Celem wprowadzenia obowiązku raportowania jest m.in. zapewnienie organom administracji skarbowej szybkiego dostępu do informacji o potencjalnie agresywnym planowaniu podatkowym, zidentyfikowanie obszarów, gdzie mogą występować luki w systemie podatkowym, jak również uszczelnienie systemu podatkowego. Art. 86l ustawy Ordynacja podatkowa reguluje obowiązek wprowadzenia Wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Wobec powyższego konieczne jest wprowadzenie Procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

Sporządziła:
Anna Juszczak