Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie

Na podstawie art. 68 ust. 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1669, poz. 2245) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznaczam nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie, przy ul. Szczecińskiej 54, pana Andrzeja Chatłasa na zastępstwo dyrektora tej Szkoły pani Beaty Wójcik podczas jej nieobecności, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r.

  1. Zastępstwo obejmuje okres nieobecności i kończy się wraz z ponownym objęciem obowiązków przez dyrektora Szkoły.

§ 2. Obowiązki i uprawnienia w zastępstwie dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie określają odrębne przepisy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
W Szkole Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie, przy ul. Szczecińskiej 54, nie utworzono stanowiska wicedyrektora. W myśl art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły, w której nie utworzono stanowiska wicedyrektora, zastępuje go inny nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący.

Wyznaczenie zgodnie z propozycją dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie pani Beaty Wójcik nauczyciela tej Szkoły pana Andrzeja Chatłasa, posiadającego stopień nauczyciela mianowanego, na zastępstwo podczas nieobecności dyrektora zapewni prawidłową organizację działalności Szkoły.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj