Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Zygmunta Krasińskiego 75/1 – przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 maja 2019 r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Zygmunta Krasińskiego 75/1 – przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801)
- zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Zygmunta Krasińskiego 75/1, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, w wysokości 238.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych).

§2 Po zastosowaniu bonifikaty ustalonej zgodnie z uchwałą Nr XXIX/404/04 z dn. 30.12.2004 r. - wyliczona należność zostanie zwiększona o wartość przypisów wpłat, dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie
Lokal mieszkalny nr 1, w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 75/1 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy - uchwałą Nr XXIX/404/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dn. 30.12.2004 r. Ponadto ww. uchwałą wyrażona została zgoda na udzielenie 25 % bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu, przy jednorazowej wpłacie należności z tytułu nabycia lokalu, liczonej od ceny ustalonej z zastosowaniem pomniejszeń: 6 % - za każdy pracy najemcy w PKP oraz 3 % - za każdy rok najmu mieszkania od PKP, nie więcej jednak niż 95 %.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 11 kwietnia 2019 r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej na kwotę 238.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych), w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 63,56 m2 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 233.000,00 zł,

  • wartość udziału 359/10000 w prawie własności działki gruntu nr 21/26 z obrębu 4 miasta Gryfino, o ogólnej powierzchni 0,1046 ha – 5.000,00 zł.

Przy ostatecznym rozliczeniu, wyliczona należność z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości lokalowej zostanie zwiększona o wartość przypisów wpłat, dokonanych przez Gminę Gryfino na poczet funduszu remontowego.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska