Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Fabrycznej 22/2 – przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 czerwca 2019 r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Fabrycznej 22/2 – przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ), art. 67 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801)

- zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Fabrycznej 22/2, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, w wysokości 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

§2 Po zastosowaniu bonifikaty ustalonej zgodnie z uchwałą Nr X/94/07 z dnia 28.06.2007 r. - wyliczona należność zostanie zwiększona o wartość przypisów wpłat, dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Lokal mieszkalny nr 2, w budynku przy ul. Fabrycznej 22 w Gryfinie, przeznaczony został do sprzedaży na rzecz najemcy - uchwałą Nr XXXIII/258/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dn. 05.01.1993 r. Ponadto uchwałą Nr X/94/07 z dnia 28.06.2007 r. wyrażona została zgoda na udzielenie 90 % bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, przy jednorazowej wpłacie całej ceny sprzedaży.

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 24 kwietnia 2019 r. określił wartość rynkową nieruchomości lokalowej na kwotę 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 36,45 m2 wraz z udziałem w urządzeniach i częściach wspólnych budynku – 69.000,00 zł,

  • wartość udziału 109/1000 w prawie własności działki gruntu nr 295 z obrębu 1 miasta Gryfino, o ogólnej powierzchni 0,1572 ha – 16.000,00 zł.

Przy ostatecznym rozliczeniu, wyliczona należność z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości lokalowej zostanie zwiększona o wartość przypisów wpłat, dokonanych przez Gminę Gryfino na poczet funduszu remontowego.

Sporządziła:
Izabela Szczepańska