Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.26.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej obecnego użytkownika wieczystego

ZARZĄDZENIE Nr 0050.26.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej obecnego użytkownika wieczystego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) art. 67 ust. 1 i 3 oraz 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, poz. 2348, z 2019 r., poz. 270) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej nr działki 124/13 o powierzchni 0,3102, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, na kwotę 55.560,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy i pięćset sześćdziesiąt złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.

Uchwałą Nr IV/30/19 z dnia 24.01.2019 r., Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na sprzedaż działki nr 124/13 w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego.

Zgodnie z art. 67 ust. 3 ww. ustawy cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartości. Na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego, określoną na dzień sprzedaży.

W przypadku przedmiotowej nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy ustalił wartość prawa własności na kwotę 141.200,00 zł, a wartość prawa użytkowania wieczystego na kwotę 86.100,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonej w operacie szacunkowym, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży.

Sporządziła:
Żaneta Snoch