Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 poz. 351 ze zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2017, poz. 862 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1 Zatwierdzam sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Gryfino za rok 2018.

§ 2 Sprawozdanie sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., o którym mowa w § 1 składa się z:

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
Biblioteka Publiczna, jako samorządowa instytucja kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości istnieje obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury nie później, niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Z uwagi na zamknięcie roku 2018 i sporządzenie rocznych sprawozdań, Biblioteka Publiczna w Gryfinie na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art.53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ma obowiązek złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym zatwierdzone sprawozdanie finansowe oraz zarządzenie organu o zatwierdzeniu sprawozdań. Organem zatwierdzającym w przypadku Biblioteki Publicznej w Gryfinie jest Gmina Gryfino. Celem wywiązania się z obowiązków nałożonych ww. ustawami sporządzono zarządzenie o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2018.
Sprawdziła
Milena Świeboda

Zatwierdziła
Beata Blejsz

Sporządziła
Gabriela Tołpa