Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.159.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania i zasad pracy Zespołu ds. Rewitalizacji


ZARZĄDZENIE NR 0050.159.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania i zasad pracy Zespołu ds. Rewitalizacji

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) oraz Uchwały Nr V/41/19 Rady Miasta w Gryfinie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017 – 2023, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/442/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r.

§1. Powołuje się Zespół ds. Rewitalizacji w celu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017 – 2023, zwanego dalej: Programem Rewitalizacji, w skład którego wchodzi Zespół zadaniowy. Przewodniczącym Zespołu ds. Rewitalizacji jest Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Tomasz Miler.

§ 2. 1. Zespół ds. Rewitalizacji odpowiada za koordynowanie i prowadzenie rewitalizacji w zakresie kompetencji gminy.

 1. Do zadań Zespołu ds. Rewitalizacji należy między innymi:

  1. bieżąca koordynacja prac rewitalizacyjnych;

  2. konsultowanie i optymalizacja działań rewitalizacyjnych;

  3. potwierdzanie zgodności przedsięwzięć z wyznaczonymi celami Programu Rewitalizacji;

  4. współpraca oraz prowadzenie dialogu z interesariuszami Programu Rewitalizacji;

  5. poszukiwanie nowych partnerów dla przedsięwzięć i umożliwianie współpracy między nimi;

  6. ocena stopnia osiągnięcia wskaźników wyznaczonych w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych;

  7. przygotowanie i przeprowadzanie procesu aktualizacji Programu Rewitalizacji;

  8. proponowanie i opiniowanie wprowadzonych zmian w Programie Rewitalizacji;

  9. weryfikacja zgodności realizowanych projektów z wyznaczonymi celami – bieżący monitoring i ewaluacja.

§ 3. W skład Zespołu ds. Rewitalizacji wchodzą:

 1. Katarzyna Krasowska – koordynator;

 2. Mariusz Andrusewicz;

 3. Marcin Stawicki;

 4. Mariusz Tarka;

 5. Teresa Drążek;

 6. Joanna Ekiert;

 7. Agnieszka Wernikowska;

 8. Beata Ludwiczak;

 9. Milena Świeboda;

 10. Ewa De La Torre;

 11. Małgorzata Szewczuk;

 12. Monika Drabik;

 13. Małgorzata Wisińska;

 14. Małgorzata Wakuluk;

 15. Aleksandra Szymanowicz;

 16. Zdzisław Kujawiński;

 17. Urszula Czapiewska;

 18. Teresa Górecka-Sieja;

 19. Katarzyna Birkenfeld-Ból;

 20. Krzysztof Gmiter;

 21. Krzysztof Rudnicki;

 22. Izabela Ziemska-Walczak;

 23. Renata Rosińska;

 24. Leszek Ludwiniak.

§ 4. 1. Zespół ds. Rewitalizacji, podlega bezpośrednio Przewodniczącemu Zespołu ds. Rewitalizacji, który uczestniczy w posiedzeniach zespołu, przekazuje zadania członkom Zespołu i nadzoruje ich wykonanie.

 1. Podczas nieobecności Przewodniczącego Zespołu ds. Rewitalizacji, zastępuje go koordynator.

 2. Członkowie Zespołu:

  1. dostarczają informacji o realizacji przedsięwzięć, stanie ich zaawansowania, efektach (w tym rzeczowych), osiągniętych celach i wskaźnikach w zakresie odpowiednim do posiadanych przez członków Zespołu kompetencji i odpowiedzialności wynikających z pełnionych funkcji;

  2. są zobowiązani do informowania o barierach i zagrożeniach dotyczących realizacji przedsięwzięć;

  3. przekazują dane do opracowania wskaźników monitorujących i ewaluacji programu oraz proponują nowe wskaźniki wskazujące na efektywność działań rewitalizacyjnych;

  4. wykonują terminowo zadania ustalone przez Przewodniczącego Zespołu ds. Rewitalizacji lub przyjęte na posiedzeniu Zespołu przekazane do realizacji;

  5. uczestniczą w posiedzeniach Zespołu i innych spotkaniach związanych z wdrożeniem procesu rewitalizacji, np.: spotkaniach z interesariuszami;

  6. uczestniczą w procesie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji wskazując stopień jego realizacji bądź zmiany zewnętrznych uwarunkowań przez współpracę w przygotowaniu raportów monitorujących postęp w realizacji poszczególnych przedsięwzięć;

  7. wykonują inne zadania zlecone przez Przewodniczącego Zespołu ds. Rewitalizacji w ramach procesu rewitalizacji.

  § 5. 1. Posiedzenia Zespołu ds. Rewitalizacji odbywać się będą co najmniej raz w roku.

  1. Posiedzenia Zespołu ds. Rewitalizacji zwołuje Przewodniczący Zespołu ds. Rewitalizacji.

  2. O terminie, miejscu i planowanym porządku posiedzenia członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji będą powiadamiani za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub pisemnie co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.

  3. Przewodniczący Zespołu ds. Rewitalizacji może zapraszać na posiedzenie inne osoby, których udział jest uzasadniony z uwagi na przedmiot obrad.

  4. Członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji zobowiązani są do udziału w pracach oraz do rzetelnego wykonywania powierzonych im zadań w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Zespołu ds. Rewitalizacji.

  5. Posiedzenia Zespołu ds. Rewitalizacji są protokołowane.

  § 6. Powołuje się Zespół zadaniowy wyłoniony w ramach Zespołu ds. Rewitalizacji, który będzie odpowiadał za:

  1. sporządzenie oceny aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023 w terminach: do 20 grudnia 2019 r., 14 grudnia 2021 r., 14 grudnia 2023 r.;

  2. sporządzenie Raportu z realizacji przedsięwzięć i celów programu rewitalizacji do dnia 1 marca każdego roku;

  3. monitorowanie celów głównych wytyczonych w Programie Rewitalizacji;

  4. monitorowanie poszczególnych projektów podstawowych wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023 - systematyczne (raz na kwartał) zbieranie i analizowani ilościowe i jakościowe informacji na temat wdrażania projektów podstawowych;

  5. dokonywanie corocznej analizy zmian wskaźników produktu i rezultatu przyporządkowanej do konkretnych projektów rewitalizacyjnych;

  6. gromadzenie informacji na temat szacunkowych kosztów prowadzonych działań rewitalizacyjnych oraz wykorzystania źródeł finansowania;

  7. przygotowanie wyników prowadzonej sprawozdawczości do udostępnienia lokalnej społeczności poprzez ich publikowanie na stronie internetowej gminy (www.gryfino.pl) oraz raz w roku raportowanie wyników monitoringu Przewodniczącemu i koordynatorowi; zbieranie danych wskaźników monitorowania osiągnięcia celów Programu Rewitalizacji.

  8. W skład Zespołu zadaniowego wchodzą:

   1. Katarzyna Krasowska - przewodniczący Zespołu zadaniowego;

   2. Katarzyna Birkenfeld-Ból - sekretarz Zespołu zadaniowego;

   3. Krzysztof Gmiter;

   4. Krzysztof Rudnicki;

   5. Izabela Ziemska-Walczak;

   6. Renata Rosińska;

   7. Leszek Ludwiniak.

  § 7. Skład Zespołu zadaniowego może zostać rozbudowany w zależności od zakresu przedmiotowych zadań. Dopuszcza się rozszerzenie składu zespołu o podmioty zewnętrzne. Zmiany w składzie Zespołów zatwierdzane są odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

  § 8. 1. Przewodniczący Zespołu zadaniowego zwołuje zebranie Zespołu nie rzadziej niż raz na kwartał.

  1. Sekretarz Zespołu zadaniowego sporządza protokół z zebrania i przekazuje go do Koordynatora i Przewodniczącego Zespołu ds. Rewitalizacji.

  2. Wnioski z prac Zespołu zadaniowego w postaci protokołu będą przekazywane Przewodniczącemu Zespołu ds. Rewitalizacji celem zatwierdzenia.

  § 9. Traci moc Zarządzenie nr 0050/76/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. lokalnego programu rewitalizacji.

  § 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

  § 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

  Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

  Mieczysław Sawaryn

   

  UZASADNIENIE
  W związku z realizacją przez Gminę Gryfino Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023 przyjętego Uchwałą Nr XLIII/442/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r, zaktualizowanego Uchwałą Nr V/41/19 Rady Miasta w Gryfinie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023 należy powołać Zespół ds. Rewitalizacji odpowiedzialny za realizację i ewaluację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023. Realizacja, ewaluacja i monitorowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji wymaga współpracy wielu jednostek gminnych oraz podmiotów zewnętrznych. Skład zespołu został wskazany w treści Uchwały Nr V/41/19 Rady Miasta w Gryfinie z dnia 19 lutego 2019 r.

  Sporządziła:
  Katarzyna Krasowska