Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie, z siedzibą przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 74-101 Gryfino


ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 października 2019 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie, z siedzibą przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 74-101 Gryfino

Na podstawie art. 63 ust. 1, 12 i 21, w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1696), zarządzam co następuje:

§ 1. Powierza się Pani Małgorzacie Pijance stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie z siedzibą przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 74-101 Gryfino na okres od dnia 16 października 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino ogłosił dwukrotnie konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie. Do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat. Zgodnie z art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680) jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. Zachodniopomorski Kurator Oświaty w dniu 8 października 2019 r. wyraził pozytywne stanowisko w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 3 w Gryfinie Pani Małgorzacie Pijance. Rada Pedagogicza Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie także wyraziła swą opinię w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym Burmistrz, jako organ prowadzący, zgodnie z art. 63 ust. 1, 12 i 21, w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) powierza stanowisko dyrektora przedszkola na okres od 16 października 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska