Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej obecnego użytkownika wieczystego

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 maja 2019 r.


w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej obecnego użytkownika wieczystego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 67 ust. 1 i 3 oraz 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, poz. 2348,  2019 r., poz. 270, poz.492, poz. 801) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej nr działki 133/3 o powierzchni 0,0482 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, na kwotę 4.750,00 zł (cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.

Zgodnie z art. 67 ust. 3 ww. ustawy cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartości. Na poczet ceny zalicza się wartość prawa użytkowania wieczystego, określoną na dzień sprzedaży.

W przypadku przedmiotowej nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy ustalił wartość prawa własności na kwotę 10.800,00 zł, a wartość prawa użytkowania wieczystego na kwotę 6.600,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonej w operacie szacunkowym, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży.

Sporządziła:
Ż. Snoch