Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.56.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

ZARZĄDZENIE Nr 0050.56.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365; z 2019 r. poz. 37) zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 2.1. Zestawienie zawierające podmiot wyłoniony w konkursie oraz określoną wysokości dotacji celowej na zadanie stanowi Załącznik.

  1. Wsparcie zadania do realizacji podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w drodze umowy.

  2. Realizacja zadania następuje nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
Niniejsze zarządzenie rozstrzyga ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.22.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku.

Po weryfikacji formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję Opiniującą, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonał wyboru ofert uwzględniając możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnego zadania, zgodność oferty z opisem zadania, przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania), proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne, wysokość środków własnych i publicznych przeznaczonych na realizację zadania, rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczania dotacji w latach poprzednich.

Sporządziła:
Barbara Lefik-Żarczyńska