Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia , w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 czerwca 2019 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia , w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Obowiązkiem organów administracji publicznej jest wspieranie organizacji w realizowaniu zadań publicznych. W związku z powyższym gmina ogłasza konkurs na realizację zadań, które mieszczą się w sferze zadań publicznych, o których mowa jest w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

Sporządziła:
Barbara Lefik-Żarczyńska