Rok 2019 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.138/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie


ZARZĄDZENIE NR 0050.138/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 listopada 2019 r.


w sprawie ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Na podstawie § 9 ust. 1 - 3 oraz § 12 uchwały Nr XXXII/314/08 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłaty oraz trybu ich pobierania (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2009 roku Nr 1 poz. 30) zarządza się co następuje:

§ 1.1. Ustala się cenę jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 23,49 zł.

  1. Cena, o której mowa w ust. 1 obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. i stanowi podstawę do naliczania przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gryfinie odpłatności za usługi opiekuńcze.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie:
Ustalenie ceny jednej godziny usług opiekuńczych, zgodnie z § 12 Uchwały nr XXXII/314/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania należy do kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Zgodnie z treścią § 9 ust. 1 i 2 powyższej uchwały cena usług opiekuńczych ustalana  jest na podstawie analizy kosztów wykonywanych usług. Analiza ta dokonywana jest za okres  12 miesięcy, od 1 lipca do 30 czerwca danego roku. Zmiany ceny jednej godziny usług opiekuńczych dokonuje się od 1 stycznia następnego roku, po przeprowadzonej analizie. Z przeprowadzonej analizy za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. wynika, że średni koszt jednej godziny usług wynosi 28,57 zł. Paragraf 9 ust. 3 ww. uchwały umożliwia zmniejszenie ceny jednej godziny usług opiekuńczych maksymalnie o 20 % w stosunku do średniego kosztu jej wykonania. Wprowadzenie ceny jednej godziny usług w kwocie 28,57 zł będzie dużym obciążeniem finansowym dla osób korzystających z usług opiekuńczych - w większości przypadków  są to osoby, które prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe, a Ich sytuacja finansowa jest trudna. Z doświadczenia pracowników socjalnych wynika, że przy ustalaniu wymiaru świadczonych usług opiekuńczych decydujące znaczenie ma cena za usługi opiekuńcze. W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie § 9 ust. 3 uchwały poprzez pomniejszenie ceny jednej godziny usług do poziomu ceny obowiązującej w 2019 roku tj. 23,49 zł (cena ustalona w wyniku analizy kosztów została pomniejszona o 17,78 %).

Sporządziła:
Monika Wilczyńska